فصلنامه علمی پژوهشی سنجش از دود راداری و نوری (JRORS)