فصلنامه علمی پژوهشی سنجش از دور راداری و نوری (JRORS) - پرسش‌های متداول